1. Polityka prywatności

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.pokoleniex.com zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.pokoleniex.com.

3. Administratorem Serwisu jest polska firma.

4. Kontakt z administratorem serwisu jest wyłącznie mailowy; kontakt.pokoleniex@gmail.com

5. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza serwis.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności, jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

8. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet) obsługujące aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

2. Serwis może wyświetlać reklamy.

3. Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów/treści, /zdjęć /filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom których serwis publikuje.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest udostępnianie oraz linkowanie artykułów / filmów serwisu.

3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez siebie w Serwisie, oraz posiada prawo do upublicznionych tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub materiałów multimedialnych wykorzystanych w ramach odpowiednich licencji a ich pochodzenie zostało oznaczone.

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników.

7. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.