1 listopada 2020

CZYM JEST BIBLIA I JAK JĄ ROZUMIEĆ?

Z całą pewnością Księga ta do dziś budzi w ludziach spore emocje. Jedni powołują się na nią, uważając za filary, podwaliny swej egzystencji na ziemi, inni znów traktują wyłącznie jak historyczne dzieło, które niczym specjalnym nie wyróżnia się od pozostałych ksiąg.

Czym jest Biblia i kiedy powstała ?

Biblia to księga, która z całą pewnością jest podstawą judaizmu i chrześcijaństwa, jest również jednym ze źródeł kultury kręgu europejskiego. To zbiór tekstów, które stanowią inspirację współczesnej moralności, kultury, literatury i sztuki. Najstarsze teksty Biblii, czyli Pięcioksiąg oraz Psalmy datuje się na XIII-X.w przed Chrystusem. Natomiast pozostałe księgi Starego Testamentu jak Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela na VIII-VI w. przed Chrystusem. Księga Hioba, Pieśni nad Pieśniami to V-IV w.przed Chrystusem, Księga Mądrości na I w.przed Chrystusem, a w I w. powstał Nowy Testament, czyli Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Listy apostolskie oraz Apokalipsa Św. Jana.

Jakie przesłanie dla ludzkości niesie Biblia?

Księga ta ukazuje nam od początku upadek ludzkości w grzech. W Księdze Genesis czytamy o Adamie i Ewie, którzy zgrzeszyli, a konsekwencje ich grzechu objęły cały świat. Ludzie wybrali zło i stali się źli, przewrotni, gdyż serce ludzkie pogrążyło się w ciemności. Kain zabił Abla, był pierwszym mordercą na ziemi, a Bóg musiał jako sprawiedliwy Sędzia, rozprawić się z grzeszną ludzką naturą zsyłając potop na cały zamieszkany świat, ratując tylko 8 dusz, Noego wraz z rodziną. Biblia pokazuje nam dzieje Noego, następnie jego synów, oraz kolejnych pokoleń. Aspekt historyczny mocno przejawia się w tej księdze. Z Biblii dowiadujemy się o ówczesnym świecie, w jakim żyli ludzie, następnie o Faraonie, Królach i wojnach prowadzonych przez ludzi. Bóg poprzez swoich świętych proroków zawsze przemawiał do ludzkości, starając się ludziom przedstawić swoją wolę, jednak ludzie z natury buntowniczy, zabijali proroków, ponieważ chcieli nadal żyć po swojemu, nie stosując się do praw i zasad Boga. Przesłaniem Biblii jest pojednanie się ludzkości z Bogiem, dzięki przelanej krwi Bożego Syna Jezusa, który przyszedł na ziemię w ludzkim ciele 2 tys. lat temu, został urodzony przez Marię, a mając ok. 30 lat, wszedł w służbę, gdzie zaczął głosić ludziom o Królestwie Bożym i Ojcu w niebie.

Ewangelia jak ją rozumieć?

Biblia ukazuje nam, jak w sposób ponadnaturalny Bóg interweniował na ziemię, chcąc ocalić ludzkość przed nadchodzącym gniewem. Biblia mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Już Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty, opamiętania się ze swoich dróg. Jezus gdy zaczął swoją służbę, chodził po ziemi i nawoływał ludzi do pokuty, czyli zmiany myślenia, do życia zgodnego z wolą Boga. Jezus jako jedyny sprawiedliwy człowiek i Bóg umarł za wszystkich ludzi, złożył samego siebie jako ofiarę za rodzaj ludzki, by każdy, kto w Niego uwierzy, został ocalony od wiecznego potępienia. Biblia mówi nam, że każdy, kto narodzi się na nowo, z Ducha i wody wejdzie do Bożego Królestwa, i jest to wymóg odnośnie do zbawienia, które właśnie jest przesłaniem Ewangelii. Człowiek nie może sam zbawić siebie dzięki własnym dobrym uczynkom, lecz potrzebuje Zbawiciela, gdyż tylko niewinna krew może zbawić ludzką duszę. Dlatego Jezus umarł za ludzkość, a Bóg przebaczył w Chrystusie ludziom wszystkie ich upadki, warunkiem zbawienia jest zawierzenie Chrystusowi, oddanie Mu swojego życia, czyli wiara w Słowo Boże, oraz życie w Prawdzie, która wyzwala człowieka z kłamstw, grzechu i wiecznego potępienia. Chrześcijanie wierzą w to Słowo, jednak dla wielu ludzi stało się również obiektem drwin, a niektórzy twierdzą, że jest zwykłą księgą jak inne, napisaną przez zwykłych ludzi. Warto samemu poświęcić czas i zbadać to Słowo, nie polegając na opinii innych, gdyż dobrze jest budować swój własny świat, opierając się o indywidualne doświadczenia, a nie być kopią cudzych. Obok tej Księgi z całą pewnością nie można przejść obojętnie, obok tła historycznego ukazuje się natura Boga pełnego miłości, który sięga, po zagubionych ludzi dając im zbawienie. Biblia zachęca nas do samodzielnego czytania i wyciągania własnych wniosków.

Wpływ na losy Świata.

Biblia odegrała ogromny wpływ na życie ludzi w przełomie wieków. Miliony ludzi straciło życie broniąc prawd w niej zawartych. Nie sposób przytoczyć reformacji w XVI w która stawiała za cel odnowę życia religijnego w całym społeczeństwie i kościele katolickim. Reformacja  zapoczątkowana została przez wystąpienie Marcina Lutra, który w 1517 r. ogłosił w Wittenberdze 95 tez przeciwko katolickiej nauce sprzecznej z Biblią. Doprowadziło do trwałego podziału w Kościele i wyodrębnienia się niezależnych kościołów protestanckich (licznych luterańskich czy ewangelicko-reformowanych)

Autorytatywność Biblii

Biblia dla chrześcijan posiada boski autorytet jako Słowo Boże. Dlatego też każdy przekaz biblijny musi być bezwarunkowo przyjęty przez Kościół jako prawda. Także proroctwa zawarte w Biblii oczekują na ich wypełnienie choć wiele z nich już się wypełniło. Biblia również przestrzega:

List św. Pawła do Galacjan 1,8: „Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!”.

Samowystarczalność Biblii

Słowo Boże zawiera całą prawdę jaką Bóg chciał objawić swojemu Kościołowi. Wyklucza to możliwość istnienia jakichkolwiek luk w Słowie Bożym, zatem brak jest potrzeby uzupełnienia poprzez tradycję, dogmaty, postanowienia soborów, autorytet papieży, nowe objawienia czy też inne środki umożliwiające wprowadzanie nowych doktryn.

Apokalipsa św. Jana 22,18. 19: „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze”

Sola scriptura (Tylko Pismo)

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tym 3;16

Sola Fide (Tylko wiara)

Jeśli ustami swoimi wyznasz że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Rzym 10;9

Sola Gratia (tylko łaska)

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was Boży to dar; nie z uczynków aby sie nikt nie chlubił. Ef 2;8

Solus Christus (tylko Chrystus)

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Jezus Chrystus. 1 Tym 2;5

Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz im się kłaniał i nie bedziesz im służył. 2 Moj 20, 3;5

Dziesięć przykazań Bożych , Księga Wyjścia 20, 1-17

1. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

6. Nie będziesz zabijał.

7. Nie będziesz cudzołożył.

8. Nie będziesz kradł.

9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”. 

Biblia mówi: „Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. Mt 5,18

Autor; Redakcja