3 maja 2021

Sztuka wizualna w czasie pandemii

W Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu w ramach realizacji projektu "Sztuka wizualna w czasie pandemii" powstały niezwykłe obrazy które przenoszą nas w świat sztuki i magii. Zdjęcia kopiujące dzieła sztuki malarskiej zrealizowane przez wychowanków i uczniów szkoły znalazły się w kalendarzu który otrzyma w podziękowaniu każda osoba wspierająca Stowarzyszenie.

W Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Krok za krokiem” w Zamościu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta alternatywnych metod komunikacji.

Zespół współpracuje z rodziną Dziecka w szczególności poprzez:

a)    Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

b)  Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c) Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Podczas wspólnej zabawy dzieci doskonalą  zdobyte umiejętności, uspołeczniają się, a rodzice, dzielą się własnym doświadczeniem i stopniowo stają się dla siebie grupą wsparcia.

Doświadczeni terapeuci pokazują rodzicom potencjał dziecka, jak z nim pracować, opiekować się i bawić, zapewniając przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.

Podczas takich zajęć rodzice mają stały dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat własnego dziecka. W każdej chwili mogą zadawać pytania specjalistom.

Otrzymują instrukcje oraz zalecenia dotyczące usprawniania uszkodzonych funkcji dziecka.

Rodzic w roli nauczyciela jest najlepszym źródłem informacji o dziecku, a korzystając z instruktażu terapeutów wie jak pracować ze swoim dzieckiem, usprawniając poszczególne funkcje oraz dzieli się tą wiedzą z domownikami.

Rozwijanie umiejętności myślenia czyli ogólnie pojmowanych zdolności intelektualnych jest równie ważnym aspektem rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym jak rehabilitacja ruchowa.

To właśnie zdolność rozumienia otaczającego świata daje możliwość aktywnego regulowania relacji z otoczeniem. To także rozumienie buduje motywację do podejmowania określonych działań, kształtowania siebie i doskonalenia.

Wszystkie sfery funkcjonowania człowieka przenikają się i wpływają na siebie nawzajem, dzięki temu poprzez zmiany w sferze poznawczej powodują także zmiany w innych sferach np: w sferze motywacji, funkcjonowania społecznego czy też emocjonalnego. 

Metoda która zastosowana została w szkole w Zamościu jest oparta na dokonaniach profesora Rauvena Feuersteina uznanego na całym świecie jako autorytet w dziedzinie psychologii.

To na bazie jego dokonań stworzono Thinking Skills które odpowiada na potrzeby zarówno poznawcze, emocjonalne oraz społeczne osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Thinking Skills – pozwala nie tylko na poprawę funkcjonowania intelektualnego, lecz daje możliwość wieloaspektowego oddziaływania na osobowość dziecka.

żródło; szkola.spdn.pl